โครงสร้างและหน้าที่ของโมเลกุล CD4 ที่แสดงออกบนโมโนไซต์