โครงสร้างทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของพฤกษเคมีจากนมแมวป่า วงศ์ Annonaceae และอินทนินบก วงศ์ Lythraceae