โครงการการปรับปรุงประสิทธิภาพของวิธีการค้นหาคำตอบที่เหมาะสมบนพื้นฐานการสอนและการเรียนรู้สำหรับการออกแบบผังการจัดเรียงเครื่องจักรภายใต้สภาพการผลิตที่เปลี่ยนแปลงตามพลวัต