แนวทางการออกแบบพื้นที่หลบภัยแกนหลักภายในบ้านกรณีเกิดแผ่นดินไหว:พื้นที่ศึกษาชุมชนบ้านท่าฮ่อ ตำบลทรายขาว จังหวัดเชียงราย