เงื่อนไขเพียงพอใหม่สำหรับเสถียรภาพจำกัดเวลาและการออกแบบตัวสังเกตเต็มกำลัง สำหรับระบบสลับตัวแปรมากที่ซับซ้อนที่มีตัวหน่วงแปรผันตามเวลาและมีการเชื่อมโยงระหว่างตัวแปร