องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพจากกิ่งของต้นโปร่งฟ้าและช่อดอกของต้นเล็บมือนาง