หน้าที่ของ CD147 ที่แสดงออกบน antigen presenting cells ในการควบคุมการทำงานของทีเซลล์