สมบัติเชิงกลและสมบัติเฟร์โรอิเล็กทริก และสมรรถนะของวัสดุผสมเซรามิกไพอิโซอิเล็กทริก/ซีเมนต์/PVDF สำหรับประยุกต์ใช้เป็นตัวตรวจจับสภาพที่ถูกฝังในโครงสร้างคอนกรีต