รูปแบบทางเลือกของแอคชันของเอ็ม5-เบรนเดี่ยว และการประยุกต์