พันธุกรรมผันแปรของเชื้อซัลโมเนลลาที่เพาะแยกได้จากระบบการเลี้ยงสุกรอินทรีย์เฉพาะถิ่นในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย