ผู้มีส่วนได้เสียในกระบวนการการสอบบัญชีทุกภาคส่วนเห็นว่าหน้ารายงานผู้สอบบัญชีแบบใหม่มีความไม่ชัดเจนหรือไม่? การเรียนรู้จากการเริ่มถือปฏิบัติในประเทศไทยในปีแรก