ผลของสารสกัดจากงาม้อนต่อการทำงานทางชีวภาพของเซลล์โทรโฟบลาสและการแสดงออกของไม่โครอาร์เอ็นเอ