ผลของการให้ยาจับเหล็กและสารต้านออกซิเดชั่นต่อกลุ่มประชากรจุลชีพประจำถิ่นทางเดินอาหารและการอักเสบในทางเดินอาหารของหนูธาลัสซีเมียที่มีภาวะเหล็กเกิน