ประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงจากตาข่ายโลหะ