ตัวพยากรณ์ที่เป็นไปได้ต่อการเกิดภาวะความจำบกพร่องแบบต่ำ ๆ ในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2