ความมั่นคงด้านพลังงานในการเมืองโลก: ปทัสถานที่เปลี่ยนแปลงและนัยทางนโยบายต่อประเทศไทยและอาเซียน