การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของยาขับเหล็กดีเฟอริโพรนและยายับยั้งช่องทางเข้าของแคลเซียมชนิดทีอีโฟนิดิพีนต่อพยาธิสภาพในสมองของหนูถีบจักรธาลัสซีเมียที่มีภาวะเหล็กเกิน