การเตรียมและหาลักษณะเฉพาะของกราฟีน และการเพิ่มประสิทธิภาพทางโฟโตแคตาไลติคของวัสดุผสมระดับนาโนของกราฟีนและไทเทเนียมไดออกไซด์