การอนุมานเชิงสาเหตุสำหรับผลลัพธ์แบบลำดับจากข้อมูลที่มาจากการสำรวจ