การอธิบายคุณลักษณะทางสโตแคสติกของอนุกรมเวลาอคูสติกของมหาสมุทร โดยใช้วิธีการกรองแบบเบเชียนอย่างเป็นลำดับ