การหาผลเฉลยคำตอบของสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยในทฤษฎีดิสตริบิวชั่นเกี่ยวข้องกับตัว ดำเนินการบางตัวและการประยุกต์