การสำรวจความจำเพาะในการตรวจจับแก๊สอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมโดยใช้ฟิล์มบางของพอลิเมอร์นำไฟฟ้าที่เจือด้วยอนุภาคขนาดนาโนของซิงก์ออกไซด์ที่เจือด้วยไนโอเบียมและทองเพื่อเป็นเซ็นเซอร์ไฮบริดซ์