การสังเคราะห์ วิเคราะห์และควบคุมโครงสร้างของคาร์บอนนาโนทิวบ์ผนังเดี่ยวที่เจือปนด้วยไนโตรเจนด้วยวิธีตกสะสมไอเคมีเพื่อการประยุกต์ใช้ในด้านไฟฟ้าและเชิงกล