การศึกษาเชิงการทดลองและการสร้างแบบจำลองเชิงทฤษฎีของอัลคาไลแอคทิเวตเท็ดคอนกรีตมวลรวมรีไซเคิลสมรรถนะสูง