การศึกษาสมบัติอิเล็กโตรแคลอริกของเซรามิกเฟร์โรอิเล็กทริกรีแลกเซอร์ที่มีพีแอลแซททีเป็นฐาน