การศึกษาวิศวกรรมผลึกเพื่อเพิ่มความจำเพาะเลือกของตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงของบิสมัทออกซีเฮไลด์ที่มีต่อปฏิกิริยาออกซิเดชันของแอลกอฮอล์ปฐมภูมิเป็นแอลดีไฮด์