การศึกษาฤทธิ์ของสารโพลีเมทอกซีฟลาโวนที่สกัดจาก Kaempferia parviflora ในการยับยั้งสัญญาณการเจริญและการมีชีวิตรวมถึงฤทธิ์ที่กระตุ้นให้เซลล์มะเร็งรังไข่และเซลล์มะเร็งปากมดลูกตาย