การศึกษาบทบาทของ Serine-threonine kinase receptor-associated protein (STRAP) ในเชิงมะเร็งวิทยาสำหรับโรคมะเร็งกระดูก osteosarcoma