การศึกษานำร่องและความเป็นไปได้ของการรักษาแบบแอคทีฟบิแฮฟวิโอรอลฟิสิโอเธอราพีในการรักษาอาการปวดคอทั่วไปในระยะเฉียบพลัน: การวิจัยแบบผสม