การศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยการออกแบบระบบบำบัดทางชีวภาพแบบใช้อากาศกับการเปลี่ยนแปลงความหลากหลายของประชากรจุลินทรีย์