การศึกษาการสื่อสารกับปัจจัยความสุขของประชาชนในประเทศไทย กรณีศึกษาภาคเหนือและภาคกลาง