การวิเคราะห์เชิงชีวกลศาสตร์ของรากเทียมขนาดเล็กในฟันเทียมบางส่วนถอดได้ขยายฐาน