การวิเคราะห์เงื่อนไขเพียงพอใหม่และการออกแบบตัวควบคุมสำหรับเสถียรภาพเลขชี้กำลังแบบทนทานของระบบพลวัตไม่เชิงเส้นที่มีตัวหน่วงชนิดเป็นกลางและที่แปรผันตามเวลาแบบผสมและการประยุกต์