การวัดความสดของเมล็ดข้าวโดยใช้เครื่องวิเคราะห์ความหนืดแบบรวดเร็วและเคโมเมทริกซ์