การพิสูจน์เอกลักษณ์พืชสกุล Mucuna และผลิตภัณฑ์โดยใช้เทคนิคดีเอ็นเอ บาร์โคดและลักษณะลายพิมพ์ขององค์ประกอบทางเคมี