การพัฒนาและปรับปรุงวัสดุผสมที่มีซีเมนต์เป็นฐานกับเซรามิกเพียโซอิเล็กทริกโดยมีการเติมพอลิเมอร์เพียโซอิเล็กทริกเพื่อการนำไปประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบโครงสร้าง