การพัฒนาแบบจำลองการเลือกเส้นทางการเดินทางภายใต้ความไม่แน่นอนโดยใช้ Copula