การพัฒนาเครื่องมือในการวางผังพื้นที่สีเขียวเมืองแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเกณฑ์ที่หลากหลาย