การพัฒนาวัสดุจีโอโพลิเมอร์ซีเมนต์สำหรับงานรับกำลังอัดต่ำ โดยการบ่มในอุณหภูมิและความดันปกติ