การพัฒนาระบบนำส่งยาต้านมะเร็งเม็ดเลือดขาวด้วยอนุภาคนาโนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำลายเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็งสายพันธุ์เม็ดเลือดขาวเพาะเลี้ยงชนิด KG1 และ KG1a