การพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดประสบปัญหาสิ่งแวดล้อม