การพัฒนากระบวนการปรับสภาพด้วยสารละลายเอททานอลโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยากรด/ด่าง เพื่อเปลี่ยนผักตบชวาและต้นข้าวโพดให้เป็นน้ำตาลในกระบวนการไบโอรีไฟเนอรี่