การปรับปรุงตัวต้นแบบสำหรับการจำแนกข้อมูลที่ถูกรบกวนด้วยสัญญาณรบกวนในฉลากแบบไม่สุ่ม