การประดิษฐ์โครงย่อยสลายได้ทางชีวภาพ เบตาไตรแคลเซียมฟอสเฟตจากกากปูนขาว