การประกอบการข้ามชาติและวัฒนธรรมทางการทูต: ประโยชน์ในหลากหลายมิติจากการประกอบการข้ามชาติของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีในจังหวัดเชียงใหม่