การตรวจหาการกลายพันธุ์ของยีน gyrA, gyrB, parC และ parE ของเชื้อเอสเชอริเชีย โคไลที่มียีนที่ก่อให้เกิดการดื้อต่อยาควิโนโลนในพลาสมิดที่แยกได้จากกระบวนการผลิตไก่เนื้อ