การจำกัดเวลาการมีเสถียรภาพและการทำเสถียรสำหรับระบบเอกฐานเชิงเส้นแบบไม่ต่อเนื่องทางเวลาที่มีตัวหน่วงขึ้นกับเวลาแบบช่วง