การควบคุมการเติบโตและการผลิตแอนติบอดีของเซลล์ไฮบริโดมาโดยใช้โครงเลี้ยงเซลล์ที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ