การกระทำทางสวิตช์โดยนัยทั่วไปบนพื้นฐานการมอดูเลตแบบสเปซเวกเตอร์เพื่อปรับปรุงสมรรถนะของคอนเวอร์เตอร์กำลังแบบสองทิศทางชนิดเฟสเดียวสามกิ่งสำหรับการประยุกต์ใช้ในระบบโครงข่ายไฟฟ้ากระแสตรงขนาดเล็กมาก