กลไกชีวโมเลกุลของฮอร์โมนจูวีไนล์ต่อการสิ้นสุดของระยะลาร์วัลไดอะพอสในหนอนเยื่อไผ่ (Omphisa fuscidentalis, Hampson)